Disclaimer | Bolly's

Inhoudsopgave

  Disclaimer voor www.bollys.nl

  Op deze pagina vind je de disclaimer van www.bollys.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bolly's. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

  Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolly's is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bolly's.

  Geen garantie op juistheid

  Indien van toepassing:

  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Bolly's te mogen claimen of te veronderstellen.

  Bolly's streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bolly's aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase traffic to website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  Wijzigingen

  Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.bollys.nl op deze pagina.